• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสมชาย บุตรสะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
2
•
นางสาวอัญชลี คำเพราะ • ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
3
•
นายตรัยภพ บุญรอด • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4
•
นายวิน พุทธนุกูล • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
5
•
นางพรทิพา พิกุลกลิ่น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
•
นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
7
•
นางประนอม พวงบุหงา • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8
•
นางเกษร แป้นจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
9
•
นางจิราภา เขียวอุบล • เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
10
•
นางสุทธิรัตน์ โมราราย • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
11
•
นางอินทุมา โรจน์รักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
12
•
นายเชาว์ ลลิตกิตติกุล • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
13
นางไอยญารินทร์ รัตนสกุลพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14
•
นายพงศ์เดช ยอดพยุง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญ
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
15
•
นางสาววัลยา บุญหนุน • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
16
•
นางจันทร์แรม พุทธนุกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
17
•
นางนภา กาญจนกิจโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
18
•
นางวิไลพร แก่นแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
19
•
นางสาวธิดา อินทร์ไร • เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
20
•
นางสาวสาวิตรี ขูดอกไม้ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
21
•
นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
22
•
นางสมหญิง แสงสีดา • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
23
•
นางศุลีพร ใบไพศาล • ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
24
•
นายวิทยา ธนะสูตร • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
25
•
นางสาวอังสนา เปศะนันท์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
26
•
นายมานพ ฉิมมา • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
•
นางสาววรรณิศา พ่วงแช • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
28
•
นายไพศาล รุ่งเป้า • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
29
•
นางจรรยา เปรมประยูร • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการเงิน
30
•
นางเบญจวรรณ พัสสร • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
31
นางสัญจา ทองยศ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
32
•
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เรืองเดช • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
33
•
นางพรรณี โพธิ์ศรี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานปกครอง
34
•
นางสุพัตรา กรวยสวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
35
•
นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
36
•
นายสามารถ พูนวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
37
•
นางสาวดรุณี สมุมติ • ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมองค์การ
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
38
•
นางสาวอุษา ศรีรัตนโชคชัย • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
39
นางสาวดวงฤทัย เนียมรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร
40
•
นางสาวปภัสสร คงนิสัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
41
•
นางสมร สุวรรณมนตรี • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
42
•
นางเปมิกา อินทรประดิษฐ • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
43
•
นางนิศานาถ เขียวทอง • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
44
•
นางจิตติมา บุญรอด • ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
45
•
นางเสาวลักษณ์ เปรมัษเฐียร • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
46
•
นายตฤณ ปัญญพนต์กุฬ • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47
นางสาวอรณี มีอ่อน • ครูพิเศษสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
48
•
นางสาววิไล อินทร์ธุรัตน์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
49
•
นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50
•
นายศุภวิชญ์ ตามถิ่นไทย • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
51
•
นายวัลลภ ปั้นเพ็ง • ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• ช่วยงาน กิจกรรมองค์การ
52
•
MissZhang Jiayue • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
53
•
นางสาวราตรี หนองหาญ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
• ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
54
นางสาวจงรักษ์ สุขคำเมือง • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
55
•
นางกนิษฐา พวงบุหงา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
56
•
นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
57
•
นางธัญพร พรสวัสดิ์ • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
58
•
นายธารา ธนามี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
59
•
นางสาวดลฤดี สิทธิชัย • บุคลากรทางการศึกษา งานพัสดุ
• ช่วยงาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ ODIS งานพัสดุ
60
นายบุญเลิศ คำนนท์ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
61
•
นายวิรัญ วงษ์นิ่ม • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
62
•
นายสมศักดิ์ นิลทอง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
63
•
นางวรรณี นิ่มวัฒน์ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
• ช่วยงาน งานพัสดุ
64
•
นายจัด ปั้นหลี • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
65
•
นายวิจิตร คำองค์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
66
•
นายชัยนาต จันทร์อิ่ม • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
67
•
นายประสิทธิ์ คุ้มกล่ำ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
68
•
นางสาวอรวรรณ จันทร • พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
69
•
นายศุภชัย แย้มชัยศรี • เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
70
•
นางสาวมัทนาวลี วงษ์ปราชญ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
71
•
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศาวลี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
72
•
นางรัตติญา เชตพันธ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
73
•
นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
74
•
นางสาววัชรี อิ่มชื่น • บุคลากรทางการศึกษา งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
75
•
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติวาณี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
76
•
นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ • เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
77
•
นางสาวสุนันทวรรณ แตงนวลจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
78
•
นายสุวิทย์ พรมนา • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
79
•
นายวิชาญ ชำนาญรักษา • เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
80
•
นายราม วัฒนสุข • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
81
•
นางวรางคณา แสนยากุล • เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
82
นางสุดใจ เกตุเดชา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
83
•
นางสาวชิดชนก สินธุประเสริฐ • เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
84
•
นางธีรวรรณ ฉิมมา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
85
•
นายโชคชัย ขจรกสิรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
86
•
นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
87
•
นางสาวพัชรี วัตตะพันธุ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
88
•
นายยุทธนา สมบัติกำไร • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
89
•
นางภัคจิรา อ้นโต • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
90
•
นางสาวเจนจิรา สวรรค์ตรานนท์ • เจ้าหน้าที่งาน งานการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
91
•
นางมะลิ นุ่มสกุล • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
92
•
นางเกษมศรี แย้มกลิ่น • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
93
•
นางสาวพาณี จันทวารินทร์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
94
•
นางสาวธัญญาภรณ์ สังข์สุวรรณ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
95
•
นางสาวภัททิญา เพ็ชรทูล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานอาคารสถานที่
96
•
นางนารี บำรุงเมือง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
97
•
นางสาวปุณศรี บ่อรุณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
98
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
99
•
นางสาวราตรี โยคี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
100
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ