• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นางสาวภัททิญา เพ็ชรทูล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานอาคารสถานที่
102
•
นางนารี บำรุงเมือง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
103
•
นางสาวปุณศรี บ่อรุณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
104
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
105
•
นางสาวราตรี โยคี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
106
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
107
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกานนิศา สำเภาน้อย • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการบัญชี
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
108
นางสาววัชราภรณ์ แก้วสมบัติ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
109
•
นางสาวอาทิติยา หาญวัง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
110
•
นางสาวหนึ่งฤดี ศรีพิรอด • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
111
•
นางสาวจริยา อ่ำครอง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัสดุ
112
•
นายสาธิต พงษ์มุกดา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
113
•
นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
114
•
นางสาวปรัชญาวดี เกียรตินอก • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
115
•
นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
116
•
นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
117
นางสาวสุกานดา สงเนย • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
118
•
นางสาววาสนา อาจสาริกิจ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
119
•
นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
120
•
นายทรงศักดิ์ ประเสริฐสัง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
121
•
นางสาวณัฐนิดา อำรุง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการบัญชี
122
•
นางจันทร์ทิพย์ โหมดวัฒนะ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิทยบริการและห้องสมุด
123
•
นางสาวดวงกมล บัวฉ่ำ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวัดผลและประเมินผล
124
•
นางสาวภัทราภรณ์ ประกายสกุล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
125
•
นางสาวณัฐพร กลั่นเกษตรวิทย์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
126
•
นายชัยรัชต์ โพธิ์เพียร • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป
127
•
นางสาวชญานี เงินเนตร์ • ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
128
•
นายอภิวัฒน์ อาจองค์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
129
•
นางอุมาพร แขดอน • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
131
•
นางจีราวัจน์ เดี่ยวตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
132
•
นางสาวสุวรรณา ชัยชนะ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
133
•
สุภาพร กุศลงาม • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานทะเบียน
• ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
134
•
นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์ • ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
135
•
นางยอดขวัญ ศรีม่วง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
137
•
นายโอมาร์ อินทรชูเดช • ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
• ช่วยงาน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
138
•
นางชุลี จันทร์ปรุง • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
139
•
นายอำนวย สือพัฒธิมา • ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
140
•
นางมณฑิชา แช่มเดช • ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
141
•
นางธารทิพย์ ธนะภักดิ์ • ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
142
•
นายนพดล ธนะภักดิ์ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
143
•
นายปราโมทย์ โรจน์รักษ์ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
• ช่วยงาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
144
•
นางสุดาพร บัวบุตร • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
145
•
นายคงคมสัน ริมสีม่วง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
146
•
นายณัฐกฤต ภูทวี • ช่วยงาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
147
นายสำเริง ร่มลำดวน • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
148
•
นางหวาน บางเอี่ยม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
149
นายมนูญ วงษ์นิ่ม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
150
•
นายสมคิด บุตรสะ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
151
•
นายสมาน เกิดม่วง • คนงาน งานอาคารสถานที่
152
•
นายประสิทธิ์ เฉลิมสุข • คนงาน งานอาคารสถานที่
153
•
นางน้ำทิพย์ ยังกรุต • คนงาน งานอาคารสถานที่
154
•
นางพยุง พรมส้มซ่า • คนงาน งานอาคารสถานที่
155
•
นางวันดี เจริญศิลป์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
156
•
นายอนนต์ ทองรอด • คนงาน งานอาคารสถานที่
157
นางทวี เมณฑ์กูล • คนงาน งานอาคารสถานที่
158
นางสำราญ คงเจริญ • คนงาน งานอาคารสถานที่
159
•
นายชัยยงค์ จันทร์หอม • คนงาน งานอาคารสถานที่
160
นายอภิชัย บำรุง • คนงาน งานบริหารงานทั่วไป
161
นางสาววนิดา มณีจันทร์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
162
นางสาววไลพร เกตุชีพ • คนงาน งานอาคารสถานที่
163
•
นางสาวประทุม เดชนุช • คนงาน งานอาคารสถานที่
164
•
นายมงคล ปั้นหลี • คนงาน งานอาคารสถานที่
165
นางสาวบุญยืน ชูรุด • คนงาน งานอาคารสถานที่
166
นายประกิจ หมวกพิกุล • คนงาน งานอาคารสถานที่
167
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ยาม งานอาคารสถานที่
168
•
นายสมควร คงเจริญ • ยาม งานอาคารสถานที่
169
นายสายันต์ บางเอี่ยม • ยาม งานอาคารสถานที่
170
นายวิเชียร ศรีวรรณ • ยาม งานอาคารสถานที่
171
นายปัญญา ไวเหาะ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
172
•
นายส่งศักดิ์ แสวงพันธ์ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
173
•
นายบุญมี ประเสริฐสัง • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
174
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
175
•
นายพร เมณฑ์กูล • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
176
•
นายศรีรัตน์ สุวรรณมนตรี • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
177
•
นางสาวไกรษร ยมยิ่ง • ครูประจำ แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร
178
•
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
179
•
นางมนชุลี แปลงประวัติ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
180
•
นางสาวจิราวรรณ สิริสาริกรณ์ • ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
181
•
นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
182
•
นางสาวสุมาลี ทิวาพรภานุกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
183
•
นางรัตนา พันธ์ลิมา • ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
184
•
นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา • พนักงานราชการ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
185
•
นางสาวพิมพา มโนรถวิทยา • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
186
•
นางปิยะพร พิมพ์พยอม • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
187
•
นางอธิกัญญ์ นวนเปรม • พนักงานราชการ แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
188
•
นางสาวน้ำผึ้ง ช้างเนียม • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
189
•
นางสาวอัจฉราพร บุญอาจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
190
•
นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์ • ช่วยงาน กิจกรรมองค์การ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
191
•
นางสาวลำใย กาพรัด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
192
•
นางวันดี จันทิวาสน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
193
•
นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ • ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
194
•
นางอารีย์ ศรีศักดิ์วรชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
195
•
นางสุจินต์ มั่นเจริญศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
196
นางสาวธนิตา นาคบุญมา • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
197
•
นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร • เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
198
•
นางสาวสมจินตนา ชวานุชิต • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
199
•
นายธีระพงษ์ อยู่สุข • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
200
นางนิตยา เมธาเศรษฐ์ • ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ