• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 384 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
102
•
นางสาวราตรี โยคี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
103
•
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศาวลี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
104
•
นางสาวชุตินันท์ แสงศรี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการบัญชี
105
•
นางดอกเอื้อง แสงชนินทร์รัตน์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัสดุ
106
•
นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
107
นางสาวเพียงฝัน พันธุหงษ์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการบัญชี
108
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
109
•
นางสาวพาณี จันทวารินทร์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
110
•
นางสาวจริยา อ่ำครอง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัสดุ
111
•
นายชัยรัชต์ โพธิ์เพียร • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป
112
•
นางสาวธัญญาภรณ์ สังข์สุวรรณ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
113
นางสาวสุกานดา สงเนย • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
114
•
นางสาวดวงกมล บัวฉ่ำ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวัดผลและประเมินผล
115
•
นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
116
•
นางนารี บำรุงเมือง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
117
•
นายพงศ์เดช ยอดพยุง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
118
•
นางเบญจวรรณ พัสสร • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• ช่วยงาน งานทะเบียน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
119
นางนิตยา เมธาเศรษฐ์ • ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
120
•
นายยุทธนา สมบัติกำไร • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
121
•
นางพรรณี โพธิ์ศรี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานปกครอง
122
•
นางสาววรรณิศา พ่วงแช • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
124
•
นางสาวอัญชลี คำเพราะ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
125
•
นางเปมิกา อินทรประดิษฐ • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
126
•
นางมณฑิชา แช่มเดช • ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
127
•
นางสุดาพร บัวบุตร • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
129
•
นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ • ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
130
•
นางอธิกัญญ์ นวนเปรม • พนักงานราชการ แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
131
•
นางจีราวัจน์ เดี่ยวตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
132
•
นางหวาน บางเอี่ยม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
133
นายมนูญ วงษ์นิ่ม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
134
นายสำเริง ร่มลำดวน • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
135
•
นายสมคิด บุตรสะ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
136
•
นายชัยยงค์ จันทร์หอม • คนงาน งานอาคารสถานที่
137
นางทวี เมณฑ์กูล • คนงาน งานอาคารสถานที่
138
นางสำราญ คงเจริญ • คนงาน งานอาคารสถานที่
139
นางสาวบุญยืน ชูรุด • คนงาน งานอาคารสถานที่
140
นางสาววไลพร เกตุชีพ • คนงาน งานอาคารสถานที่
141
•
นางสาวประทุม เดชนุช • คนงาน งานอาคารสถานที่
142
นางสาววนิดา มณีจันทร์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
143
นายอภิชัย บำรุง • คนงาน งานบริหารงานทั่วไป
144
•
นางวันดี เจริญศิลป์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
145
•
นายมงคล ปั้นหลี • คนงาน งานอาคารสถานที่
146
นายประกิจ หมวกพิกุล • คนงาน งานอาคารสถานที่
147
•
นายสมาน เกิดม่วง • คนงาน งานอาคารสถานที่
148
•
นางพยุง พรมส้มซ่า • คนงาน งานอาคารสถานที่
149
•
นายประสิทธิ์ เฉลิมสุข • คนงาน งานอาคารสถานที่
150
•
นางน้ำทิพย์ ยังกรุต • คนงาน งานอาคารสถานที่
151
นายสายันต์ บางเอี่ยม • ยาม งานอาคารสถานที่
152
•
นายสมควร คงเจริญ • ยาม งานอาคารสถานที่
153
•
นายชัยนาต จันทร์อิ่ม • ยาม งานอาคารสถานที่
154
•
นายพร เมณฑ์กูล • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
155
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
156
•
นายบุญมี ประเสริฐสัง • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
157
นายปัญญา ไวเหาะ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
158
•
นายส่งศักดิ์ แสวงพันธ์ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
159
•
นางมนชุลี แปลงประวัติ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
160
•
นายราม วัฒนสุข • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมองค์การ
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
161
•
นายคงคมสัน ริมสีม่วง • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
162
•
นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา • พนักงานราชการ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
163
•
นางสาวดรุณี สมุมติ • ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
164
•
นายวิชาญ ชำนาญรักษา • เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
165
•
นางสาวชญานี เงินเนตร์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
166
•
นางปิยะพร พิมพ์พยอม • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
167
•
นางสาวชิดชนก สินธุประเสริฐ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
168
•
นางธีรวรรณ ฉิมมา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
169
•
นางสาวสมจินตนา ชวานุชิต • ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
170
•
นางสาวอังสนา เปศะนันท์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
171
•
นางกนกพร พิชัย • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
172
•
นางสาวลำใย กาพรัด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
173
•
นางสมหญิง แสงสีดา • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
174
•
นางภัคจิรา อ้นโต • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
175
•
นางนภา กาญจนกิจโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
176
•
นางอารีย์ ศรีศักดิ์วรชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
177
•
นางสาวดลฤดี สิทธิชัย • บุคลากรทางการศึกษา งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ ODIS งานพัสดุ
178
•
นางสาวสโรชินี จำปาขาว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
179
•
นายอนุวัฒน์ อนิกร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
180
นางสาววรรณิภา พุ่มเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
181
•
นางสาวปัทมา เนินพลับ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
182
•
นางสาวภัทราภรณ์ ประกายสกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
183
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
184
•
นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
185
•
นายพิชัย แช่มเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
186
นางสาวธนิตา นาคบุญมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
187
•
นายอภิชาติ จุมพล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
188
•
นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
189
•
นายวรพจน์ จันทร์ปรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
190
•
นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
191
•
นายพลพนธ์ ขุนวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
192
•
นางสาวปนัดดา วัชรวิทยานนท์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
193
•
นางศุลีพร คุ้มกลาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
194
นางสุทิน สุพรรณสาร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
195
•
นายสมพงษ์ พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
196
นายสนม นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
197
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
198
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
199
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
200
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ