• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นางสาวมัทนาวลี วงษ์ปราชญ์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
102
•
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศาวลี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวางแผนและงบประมาณ
103
นางสาววัชราภรณ์ แก้วสมบัติ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
104
•
นางสาวอาทิติยา หาญวัง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
105
นายกฤษณา เงินบำรุง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
106
•
นางสาวราตรี โยคี • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
107
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานความร่วมมือ
108
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกานนิศา สำเภาน้อย • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการบัญชี
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
109
•
นายสาธิต พงษ์มุกดา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
110
•
นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
111
•
นางสาวหนึ่งฤดี ศรีพิรอด • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
112
•
นางสาวนิลุมล มิ่งมูล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานครูที่ปรึกษา
113
•
นางสาวจริยา อ่ำครอง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัสดุ
114
•
นางสาววาสนา อาจสาริกิจ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
115
•
นายสุวิทย์ พรมนา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
116
•
นางสาวอัจฉราพร บุญอาจ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญ
117
•
นางสาวปรัชญาวดี เกียรตินอก • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
118
•
นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานการเงิน
119
นางสาวสุกานดา สงเนย • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
120
•
นางจันทร์ทิพย์ โหมดวัฒนะ • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานวิทยบริการและห้องสมุด
121
นางนิตยา เมธาเศรษฐ์ • ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
122
•
นายนพดล ธนะภักดิ์ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
123
•
นางเปมิกา อินทรประดิษฐ • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
124
•
นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
125
•
นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ • ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
126
•
นางสาวชญานี เงินเนตร์ • ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
127
•
นางอุมาพร แขดอน • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
128
•
นายศุภชัย แย้มชัยศรี • ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
129
•
นางสาวอัญชลี คำเพราะ • ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
130
•
นางสุทธิรัตน์ โมราราย • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
132
•
นางปิยะพร พิมพ์พยอม • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
133
•
นางจีราวัจน์ เดี่ยวตระกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
134
•
นางสาวสุวรรณา ชัยชนะ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
135
•
นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์ • ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
136
•
นางจันทร์แรม พุทธนุกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
137
•
นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
138
•
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
139
•
นางเบญจวรรณ พัสสร • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• ช่วยงาน งานทะเบียน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
141
•
นางสาววรรณิศา พ่วงแช • ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
142
•
นางชุลี จันทร์ปรุง • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
143
•
นายวิชาญ ชำนาญรักษา • ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
144
•
นางวรางคณา แสนยากุล • ช่วยงาน งานทะเบียน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
145
•
นายโอมาร์ อินทรชูเดช • ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานบุคลากร
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
• ช่วยงาน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
146
•
นางสาวจิราวรรณ สิริสาริกรณ์ • ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
147
•
นางสาวชิดชนก สินธุประเสริฐ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
148
•
นางสาวดลฤดี สิทธิชัย • บุคลากรทางการศึกษา งานพัสดุ
• ช่วยงาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ ODIS งานพัสดุ
149
นายสำเริง ร่มลำดวน • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
150
•
นางหวาน บางเอี่ยม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
151
นายมนูญ วงษ์นิ่ม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
152
•
นายสมคิด บุตรสะ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
153
นางสาววนิดา มณีจันทร์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
154
นายประกิจ หมวกพิกุล • คนงาน งานอาคารสถานที่
155
นางสาวบุญยืน ชูรุด • คนงาน งานอาคารสถานที่
156
•
นายสมาน เกิดม่วง • คนงาน งานอาคารสถานที่
157
•
นายประสิทธิ์ เฉลิมสุข • คนงาน งานอาคารสถานที่
158
•
นางน้ำทิพย์ ยังกรุต • คนงาน งานอาคารสถานที่
159
•
นายอนนต์ ทองรอด • คนงาน งานอาคารสถานที่
160
นางทวี เมณฑ์กูล • คนงาน งานอาคารสถานที่
161
นางสำราญ คงเจริญ • คนงาน งานอาคารสถานที่
162
•
นางพยุง พรมส้มซ่า • คนงาน งานอาคารสถานที่
163
•
นางวันดี เจริญศิลป์ • คนงาน งานอาคารสถานที่
164
•
นายชัยยงค์ จันทร์หอม • คนงาน งานอาคารสถานที่
165
นายอภิชัย บำรุง • คนงาน งานบริหารงานทั่วไป
166
นางสาววไลพร เกตุชีพ • คนงาน งานอาคารสถานที่
167
•
นางสาวประทุม เดชนุช • คนงาน งานอาคารสถานที่
168
•
นายมงคล ปั้นหลี • คนงาน งานอาคารสถานที่
169
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ยาม งานอาคารสถานที่
170
•
นายสมควร คงเจริญ • ยาม งานอาคารสถานที่
171
นายสายันต์ บางเอี่ยม • ยาม งานอาคารสถานที่
172
นายวิเชียร ศรีวรรณ • ยาม งานอาคารสถานที่
173
นายปัญญา ไวเหาะ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
174
•
นายส่งศักดิ์ แสวงพันธ์ • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
175
•
นายบุญมี ประเสริฐสัง • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
176
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
177
•
นายพร เมณฑ์กูล • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
178
•
นางประนอม พวงบุหงา • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
179
•
นายศรีรัตน์ สุวรรณมนตรี • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
180
•
นายตรัยภพ บุญรอด • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ครูประจำ แผนกวิชาการออกแบบ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
181
•
นายวิทยา ธนะสูตร • ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
182
•
นางอธิกัญญ์ นวนเปรม • พนักงานราชการ แผนกวิชาการออกแบบ
• ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
183
•
นางสาวสุมาลี ทิวาพรภานุกูล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
184
•
นางสาวกมลวรรณ ก๋งพญา • พนักงานราชการ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
185
•
นางภัคจิรา อ้นโต • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
186
•
นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์ • ช่วยงาน กิจกรรมองค์การ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแลวีดีทัศน์
187
•
นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
188
•
นางรัตติญา เชตพันธ์ • เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
189
•
นายไพศาล รุ่งเป้า • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
190
•
นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
191
•
นายปราโมทย์ โรจน์รักษ์ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
• ช่วยงาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
192
•
นางพรทิพา พิกุลกลิ่น • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
193
•
นางนภา กาญจนกิจโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
194
•
นางยอดขวัญ ศรีม่วง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย
195
•
นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
196
นางสาวธนิตา นาคบุญมา • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
197
•
นางธีรวรรณ ฉิมมา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
198
•
นางจิราภา เขียวอุบล • เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
199
•
นางสมหญิง แสงสีดา • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
200
•
นางธัญพร พรสวัสดิ์ • ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ