• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
นางกนกพร พิชัย • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
202
•
นายมานิตย์ กฤชเฟื่องฟู • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
203
Liu Jia • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
204
•
นางสาวรุ่งนภา พุทธวงค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
205
•
นายอนุวัฒน์ อนิกร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
206
นางสาววรรณิภา พุ่มเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
207
•
นางสาวตรีทิพ ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
208
•
นางสาวสุภัทรา แจ้งสันต์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
209
•
นางสาวสุนิสา รอดนิล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
210
•
นางสาวดวงใจ วิจักษณ์ประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
211
•
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
212
•
นายประหยัด สัตตะเลิศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
213
•
นางเรียม วงษ์นิ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
214
•
นางศิริกุล สุภิรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
215
•
นางปวีณา คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
216
•
นายจรูญ เกตุทับทิม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
217
•
นางโชติกา พัฒนศิริ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
218
นางสาวสิริกุล จรูญพัฒนพงศ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
219
นายสิงหา ทั่งหิรัญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
220
•
นางสาววราภรณ์ วงบุตดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
221
•
นายทองคำ ตินะลา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
222
นางสุกันยา ฤทธิเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
223
Miss Guo Lu • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
224
•
นางสาวกมลมารดา ดวงทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
225
•
นางสาวรติการ ปันทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
226
•
นางสาวธัญดา ธูปจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
227
•
นายอานนท์ กันคำสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
228
•
นายกฤษฎา สะสีแสง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
229
•
นางสาวธนัชชา ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
230
•
นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
231
นายอัธพล อานมณี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
232
•
นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
233
•
นายสง่า ทิพหมึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
234
•
นายมงคล เฉลิมสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
235
•
นายธรรมรัตน์ วงษ์จันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
236
•
นางสาวสุนิสา สุพรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
237
•
นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
238
•
นางสาวหัสญา ผูกพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
239
•
นางนิลศรี นาคภพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
240
•
นางสาวศิริเสาวภา ใดจิ๋ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
241
•
นางนพวรรณ กล้าตลุมบอน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
242
นายประเวศ พลอาจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
243
นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
244
Mr.Asim Baris Orses • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
245
นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
246
•
นางสาวพรสุชา แอบเพ็ชร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
247
นางสาวบุศกรณ์ ทิพยศักดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
248
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
249
นางสาวเกษรินทร์ ปานมพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
250
นางสาวพีรณัฐ ทองประเทือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
251
•
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
252
นางสาวอุมาภรณ์ นาควงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
253
•
นางสาวประนอม กลับศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
254
•
นางสาวจารุนันท์ ฐิตะรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
255
•
นางสาวจันทนา จันทร์เขียว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
256
•
นายนิพนธ์ วงษ์เมฆินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
257
นางพรลินี ชัยรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
258
•
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรสร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
259
•
นายอภิชาติ คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
260
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
261
•
นายไพบูลย์ ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
262
•
นางสุวลัย ปิตะมนตรีกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
263
นายวรภัทร ทานชิติกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
264
•
นางสาวโชติรส ใจจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
265
นายสมศักดิ์ ใจชาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
266
•
นางสาวสโรชินี จำปาขาว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
267
•
นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
268
นางสาวพีระกานต์ แสงสว่าง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
269
•
นายเขทรัช พึ่งสุศธา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
270
•
นายมงคล ยอดอ่อน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
271
•
นายปริตต์ ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
272
•
นายสมพงษ์ พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
273
นายสนม นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
274
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
275
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
276
•
นายมานิจ วงษ์เจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
277
•
นางพรศรี ศรีบรรเทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
278
•
นางสาวสุมาลา แก้วขำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
279
นางเพียรพันธ์ นาครำไพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
280
•
นางสุณี ตันติอธิมงคล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
281
•
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
282
•
นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
283
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
284
•
นายวาสนะ แสงธำรง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
285
•
นางพัทธวรรณ กิจจา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
286
นายสมจิต คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
287
•
นายวัลลภ แว่นแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
288
นางสาวรพีพร เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
289
นางสาวปนัดดา บุญเกิด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
290
•
นางสาวพัชรี กาทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
291
•
นางสาวนิลุมล มิ่งมูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
292
•
สุนิสา เคหะวัน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
293
•
นายโกมล นันทโกมล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
294
•
นางสาวเพชรจรัส ชื่นเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
295
•
นางสาวณัฐนิชา ภู่ระโหง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
296
นายพัทธพล ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
297
นางสุทิน สุพรรณสาร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
298
นางลำพอง แตงไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
299
•
นางลำใย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
300
•
นางปราณี ทองเพ็ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ