• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 381 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
นางกุลดา อินทร์เพ็ญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
202
Liu Jia • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
203
•
MissZhang Jiayue • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
204
•
นางสาวกิติยวดี สาคร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
205
•
นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
206
•
นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
207
•
นายโอมาร์ อินทรชูเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
208
•
สุนิสา เคหะวัน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
209
•
นายโกมล นันทโกมล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
210
•
นางสาวเพชรจรัส ชื่นเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
211
•
นายปริตต์ ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
212
•
นายวิทยา ธนะสูตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
213
•
สุภาพร กุศลงาม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
214
•
นายสง่า ทิพหมึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
215
•
นายมงคล เฉลิมสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
216
•
นายธรรมรัตน์ วงษ์จันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
217
•
นางสาวสุนิสา สุพรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
218
•
นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
219
•
นางชัชยา พ่วงเชย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
220
•
นางสาวศิวาลัย วงษ์บุญมีเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
221
•
นางณฐวรรณ์ ขุนอินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
222
นางสาวภิญญดา คำพวงวิจิตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
223
•
นายณัฐกฤต ภูทวี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
224
•
นายวุฒิศักดิ์ มิ่งโสดา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
225
Miss Guo Lu • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
226
•
นางสาวกมลมารดา ดวงทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
227
•
นางสาวรุ่งนภา พุทธวงค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
228
•
นางสาวจุไรพร ผิวผ่อง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
229
•
นางสาวอัจฉรา โพธิ์แจ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
230
•
นายศุภวิชญ์ ตามถิ่นไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
231
•
นางสาวณัฐนิดา อำรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
232
•
นางสาวบุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
233
•
นายกานต์ บุตรลพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
234
•
นางสาวน้ำเพชร ดีศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
235
•
นางสาววาสนา อาจสาริกิจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
236
นางสาวรุ่งนภา เย็นภิรมย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
237
•
นางสาวณัฐนิชา ภู่ระโหง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
238
นายพัทธพล ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
239
•
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรสร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
240
•
นางสาวหัสญา ผูกพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
241
•
นายจรูญ เกตุทับทิม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
242
•
นางโชติกา พัฒนศิริ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
243
นางสาวสิริกุล จรูญพัฒนพงศ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
244
นายสิงหา ทั่งหิรัญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
245
•
นางสาววราภรณ์ วงบุตดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
246
•
นางสาวทัศนัย ศิริยุทธ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
247
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
248
Mr.Asim Baris Orses • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
249
•
นางสาวปุณศรี บ่อรุณพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
250
นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
251
•
นางสาวรติการ ปันทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
252
•
นางสาวผกาวัลย์ ศรีเปรม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
253
นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
254
•
นางสาวภัทราภรณ์ ประกายสกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
255
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
256
•
นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
257
•
นายพิชัย แช่มเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
258
นางสาวธนิตา นาคบุญมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
259
•
นายอภิชาติ จุมพล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
260
•
นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
261
•
นายวรพจน์ จันทร์ปรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
262
•
นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
263
•
นายพลพนธ์ ขุนวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
264
•
นางสาวปนัดดา วัชรวิทยานนท์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
265
•
นางศุลีพร คุ้มกลาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
266
นางสุทิน สุพรรณสาร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
267
•
นายสมพงษ์ พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
268
นายสนม นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
269
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
270
•
นายอภิชาติ คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
271
•
นางนิลศรี นาคภพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
272
•
นางสาวศิริเสาวภา ใดจิ๋ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
273
•
นางนพวรรณ กล้าตลุมบอน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
274
นายประเวศ พลอาจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
275
•
นายทองคำ ตินะลา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
276
นางสุกันยา ฤทธิเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
277
•
นางสาวสโรชินี จำปาขาว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
278
•
นายอนุวัฒน์ อนิกร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
279
นางสาววรรณิภา พุ่มเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
280
•
นางสาวปัทมา เนินพลับ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
281
•
นางสาวตรีทิพ ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
282
•
นางสาวสุภัทรา แจ้งสันต์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
283
นางสาวสมคิด เพลียดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
284
•
นายสำเนา รัตนประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
285
•
นางจันทร์ทิพย์ โหมดวัฒนะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
286
•
นางปรียาภรณ์ ขาวพิพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
287
•
นางสุวรรณี วังไพศาล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
288
นางลำพอง แตงไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
289
•
นางลำใย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
290
•
นางปราณี ทองเพ็ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
291
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
292
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
293
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
294
•
นายไพบูลย์ ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
295
•
นางสุวลัย ปิตะมนตรีกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
296
นายวรภัทร ทานชิติกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
297
•
นางสาวโชติรส ใจจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
298
นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
299
•
นายวัลลภ แว่นแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
300
•
นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ