• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
นางสาวดรุณี สมุมติ • ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน กิจกรรมองค์การ
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
202
•
นายมานิตย์ กฤชเฟื่องฟู • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
203
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุคนธา ทองกลัด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
204
•
นางสาวจุไรพร ผิวผ่อง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
205
•
นางสาวอัจฉรา โพธิ์แจ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
206
•
นางสาวบุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
207
•
นายกานต์ บุตรลพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
208
•
นางสาวน้ำเพชร ดีศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
209
นางสาวสมคิด เพลียดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
210
•
นางสาวสร้อยฟ้า ศรีกิริยา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
211
•
นางพูลทรัพย์ นาคบาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
212
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
213
•
นางสาววราภรณ์ จำปีเพ็ชร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
214
•
นางสาวอาภรณ์ โตแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
215
นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
216
•
นางสาวนาถลัดดา ชมชาติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
217
•
นางชัชยา พ่วงเชย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
218
•
นางสาวศิวาลัย วงษ์บุญมีเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
219
•
นางณฐวรรณ์ ขุนอินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
220
นางสาวภิญญดา คำพวงวิจิตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
221
•
นายวุฒิศักดิ์ มิ่งโสดา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
222
•
นางสาวทัศนัย ศิริยุทธ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
223
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
224
•
นางสาวผกาวัลย์ ศรีเปรม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
225
นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
226
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
227
•
นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
228
•
นายพิชัย แช่มเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
229
•
นางสาวสุนิสา รอดนิล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
230
•
นางสาวดวงใจ วิจักษณ์ประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
231
•
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
232
•
นายประหยัด สัตตะเลิศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
233
•
นางเรียม วงษ์นิ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
234
•
นางศิริกุล สุภิรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
235
•
นางปวีณา คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
236
•
นายจรูญ เกตุทับทิม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
237
•
นางโชติกา พัฒนศิริ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
238
นางสาวสิริกุล จรูญพัฒนพงศ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
239
นายสิงหา ทั่งหิรัญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
240
•
นางสาววราภรณ์ วงบุตดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
241
•
นายทองคำ ตินะลา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
242
นางสุกันยา ฤทธิเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
243
Liu Jia • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
244
•
นางสาวรุ่งนภา พุทธวงค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
245
•
นายอนุวัฒน์ อนิกร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
246
นางสาววรรณิภา พุ่มเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
247
•
นางสาวตรีทิพ ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
248
•
นางสาวสุภัทรา แจ้งสันต์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
249
•
นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
250
นายอัธพล อานมณี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
251
•
นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
252
•
นายสง่า ทิพหมึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
253
•
นายมงคล เฉลิมสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
254
•
นายธรรมรัตน์ วงษ์จันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
255
•
นางสาวสุนิสา สุพรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
256
•
นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
257
•
นางสาวหัสญา ผูกพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
258
•
นางนิลศรี นาคภพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
259
•
นางสาวศิริเสาวภา ใดจิ๋ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
260
•
นางนพวรรณ กล้าตลุมบอน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
261
นายประเวศ พลอาจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
262
นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
263
Miss Guo Lu • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
264
•
นางสาวกมลมารดา ดวงทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
265
•
นางสาวรติการ ปันทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
266
•
นางสาวธัญดา ธูปจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
267
•
นายอานนท์ กันคำสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
268
•
นายกฤษฎา สะสีแสง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
269
•
นางสาวธนัชชา ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
270
•
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
271
นางสาวอุมาภรณ์ นาควงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
272
•
นางสาวประนอม กลับศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
273
•
นางสาวจารุนันท์ ฐิตะรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
274
•
นางสาวจันทนา จันทร์เขียว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
275
•
นายนิพนธ์ วงษ์เมฆินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
276
นางพรลินี ชัยรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
277
•
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรสร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
278
•
นายอภิชาติ คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
279
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
280
•
นายไพบูลย์ ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
281
•
นางสุวลัย ปิตะมนตรีกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
282
นายวรภัทร ทานชิติกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
283
•
นางสาวโชติรส ใจจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
284
นายสมศักดิ์ ใจชาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
285
Mr.Asim Baris Orses • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
286
นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
287
•
นางสาวพรสุชา แอบเพ็ชร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
288
นางสาวบุศกรณ์ ทิพยศักดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
289
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
290
นางสาวเกษรินทร์ ปานมพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
291
นางสาวพีรณัฐ ทองประเทือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
292
•
นายปริตต์ ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
293
•
นายสมพงษ์ พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
294
นายสนม นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
295
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
296
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
297
•
นายมานิจ วงษ์เจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
298
•
นางพรศรี ศรีบรรเทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
299
•
นางสาวสุมาลา แก้วขำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
300
นางเพียรพันธ์ นาครำไพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ