• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 383 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
นางนิลศรี นาคภพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
202
•
นางสาวศิริเสาวภา ใดจิ๋ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
203
•
นางนพวรรณ กล้าตลุมบอน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
204
นายประเวศ พลอาจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
205
•
นายทองคำ ตินะลา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
206
นางสุกันยา ฤทธิเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
207
•
นายวัลลภ แว่นแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
208
•
นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
209
•
นางสาวธัญดา ธูปจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
210
•
นายอานนท์ กันคำสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
211
•
นายกฤษฎา สะสีแสง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
212
•
นางสาวตรีทิพ ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
213
•
นางสาวสุภัทรา แจ้งสันต์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
214
นางสาวสมคิด เพลียดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
215
•
นายสำเนา รัตนประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
216
•
นางจันทร์ทิพย์ โหมดวัฒนะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
217
•
นางปรียาภรณ์ ขาวพิพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
218
•
นางสุวรรณี วังไพศาล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
219
นางลำพอง แตงไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
220
•
นางลำใย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
221
•
นางปราณี ทองเพ็ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
222
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
223
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
224
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
225
•
นายไพบูลย์ ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
226
•
นางสุวลัย ปิตะมนตรีกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
227
นายวรภัทร ทานชิติกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
228
•
นางสาวโชติรส ใจจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
229
นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
230
•
นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
231
นางสาวรพีพร เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
232
•
นางสาวพรสุชา แอบเพ็ชร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
233
นางสาวบุศกรณ์ ทิพยศักดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
234
•
นางสาวธนัชชา ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
235
•
นางสาวปิรัญญา ศรีนารอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
236
•
นางสาวภัททิญา เพ็ชรทูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
237
•
นางสาวสุนิสา รอดนิล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
238
•
นางสาวราตรี หนองหาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
239
•
นางสาวสร้อยฟ้า ศรีกิริยา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
240
•
นางพูลทรัพย์ นาคบาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
241
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
242
•
นางบุษกร ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
243
•
นายวินัย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
244
•
นางลอองดาว ไพฑูรย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
245
•
นายมานิจ วงษ์เจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
246
•
นางพรศรี ศรีบรรเทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
247
•
นางสาวสุมาลา แก้วขำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
248
นางเพียรพันธ์ นาครำไพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
249
•
นางสุณี ตันติอธิมงคล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
250
•
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
251
•
นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
252
•
นายอนนต์ ทองรอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
253
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
254
นายสมศักดิ์ ใจชาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
255
นางสาวดวงฤทัย เนียมรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
256
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุคนธา ทองกลัด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
257
•
นางสาวปรัชญาวดี เกียรตินอก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
258
นางสาวพีระกานต์ แสงสว่าง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
259
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
260
นางสาวเกษรินทร์ ปานมพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
261
นางสาวพีรณัฐ ทองประเทือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
262
•
นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
263
•
นางสาวดวงใจ วิจักษณ์ประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
264
•
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
265
•
นายประสิทธิ์ คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
266
•
นายประหยัด สัตตะเลิศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
267
•
นางสาววราภรณ์ จำปีเพ็ชร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
268
นายวิเชียร ศรีวรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
269
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนากานต์ สามเรืองศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
270
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
271
•
นางสาวเกตน์สิรี นิธาพรกุลพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
272
•
นายกฤษณ์พงศ์ บุญยวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
273
•
นายไพศาล ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
274
นางสาวสุภารัตน์ บริสุทธิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
275
•
นายสมจิตร ปั้นหลี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
276
•
นายวาสนะ แสงธำรง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
277
•
นางพัทธวรรณ กิจจา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
278
นายสมจิต คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
279
Liu Jia • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
280
นางสาวปนัดดา บุญเกิด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
281
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
282
•
นายเขทรัช พึ่งสุศธา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
283
•
นายมงคล ยอดอ่อน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
284
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกานนิศา สำเภาน้อย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
285
•
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
286
นายอัธพล อานมณี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
287
•
นางจิราภา เขียวอุบล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
288
•
นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
289
•
นางสาวอาภรณ์ โตแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
290
•
นางชลธิชา พราวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
291
•
นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
292
•
นายดิเรก ธาราภูมิ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
293
•
นางงามนิต ก้อนทองคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
294
•
นางยศวดี สือพ้ฒธิมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
295
•
นางบุญทอง ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
296
•
นายพิเชษฐ์ ขุนทาระ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
297
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
298
•
นางสาวสมทรง พีรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
299
Miss Guo Lu • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
300
•
MissZhang Jiayue • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ