• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 381 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
201
•
นางสาวปุณศรี บ่อรุณพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
202
นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
203
•
นางสาวรติการ ปันทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
204
•
นางสาวผกาวัลย์ ศรีเปรม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
205
นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
206
•
นางสาวภัทราภรณ์ ประกายสกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
207
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
208
•
นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
209
•
นายพิชัย แช่มเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
210
นางสาวธนิตา นาคบุญมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
211
•
นายอภิชาติ จุมพล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
212
•
นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
213
•
นายวรพจน์ จันทร์ปรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
214
•
นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
215
•
นายพลพนธ์ ขุนวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
216
•
นางสาวปนัดดา วัชรวิทยานนท์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
217
•
นางศุลีพร คุ้มกลาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
218
นางสุทิน สุพรรณสาร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
219
•
นายสมพงษ์ พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
220
นายสนม นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
221
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
222
•
นายอภิชาติ คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
223
•
นางนิลศรี นาคภพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
224
•
นางสาวศิริเสาวภา ใดจิ๋ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
225
•
นางนพวรรณ กล้าตลุมบอน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
226
นายประเวศ พลอาจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
227
•
นายทองคำ ตินะลา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
228
นางสุกันยา ฤทธิเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
229
•
นางสาวสโรชินี จำปาขาว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
230
•
นายอนุวัฒน์ อนิกร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
231
นางสาววรรณิภา พุ่มเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
232
•
นางสาวปัทมา เนินพลับ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
233
•
นางสาวตรีทิพ ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
234
•
นางสาวสุภัทรา แจ้งสันต์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
235
นางสาวสมคิด เพลียดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
236
•
นายสำเนา รัตนประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
237
•
นางจันทร์ทิพย์ โหมดวัฒนะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
238
•
นางปรียาภรณ์ ขาวพิพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
239
•
นางสุวรรณี วังไพศาล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
240
นางลำพอง แตงไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
241
•
นางลำใย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
242
•
นางปราณี ทองเพ็ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
243
นางชัญญา น้อยเอี่ยม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
244
•
นายสมหวัง อินทรสะอาด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
245
นางสาวจรินทร ชินะโกสิต • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
246
•
นายไพบูลย์ ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
247
•
นางสุวลัย ปิตะมนตรีกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
248
นายวรภัทร ทานชิติกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
249
•
นางสาวโชติรส ใจจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
250
นางสาวอารีรัตน์ แก้วไสล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
251
•
นายวัลลภ แว่นแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
252
•
นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
253
•
นางสาวธัญดา ธูปจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
254
•
นายอานนท์ กันคำสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
255
•
นายกฤษฎา สะสีแสง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
256
•
นางสาวธนัชชา ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
257
•
นางสาวปิรัญญา ศรีนารอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
258
•
นางสาวภัททิญา เพ็ชรทูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
259
•
นางสาวสุนิสา รอดนิล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
260
•
นางสาวราตรี หนองหาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
261
•
นางสาวสร้อยฟ้า ศรีกิริยา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
262
•
นางพูลทรัพย์ นาคบาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
263
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
264
•
นางบุษกร ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
265
•
นายวินัย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
266
•
นางลอองดาว ไพฑูรย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
267
•
นายมานิจ วงษ์เจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
268
•
นางพรศรี ศรีบรรเทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
269
•
นางสาวสุมาลา แก้วขำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
270
นางเพียรพันธ์ นาครำไพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
271
•
นางสุณี ตันติอธิมงคล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
272
•
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
273
•
นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
274
•
นายอนนต์ ทองรอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
275
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
276
นายสมศักดิ์ ใจชาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
277
นางสาวรพีพร เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
278
•
นางสาวพรสุชา แอบเพ็ชร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
279
นางสาวบุศกรณ์ ทิพยศักดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
280
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
281
นางสาวเกษรินทร์ ปานมพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
282
นางสาวพีรณัฐ ทองประเทือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
283
•
นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
284
•
นางสาวดวงใจ วิจักษณ์ประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
285
•
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
286
•
นายประสิทธิ์ คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
287
•
นายประหยัด สัตตะเลิศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
288
•
นางสาววราภรณ์ จำปีเพ็ชร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
289
นายวิเชียร ศรีวรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
290
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนากานต์ สามเรืองศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
291
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
292
•
นางสาวเกตน์สิรี นิธาพรกุลพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
293
•
นายกฤษณ์พงศ์ บุญยวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
294
•
นายไพศาล ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
295
นางสาวสุภารัตน์ บริสุทธิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
296
•
นายสมจิตร ปั้นหลี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
297
•
นายวาสนะ แสงธำรง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
298
•
นางพัทธวรรณ กิจจา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
299
นายสมจิต คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
300
•
นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ