• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 381 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
301
•
นางสาวธัญดา ธูปจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
302
•
นายอานนท์ กันคำสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
303
•
นายกฤษฎา สะสีแสง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
304
•
นางสาวธนัชชา ยมนา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
305
•
นางสาวปิรัญญา ศรีนารอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
306
•
นางสาวภัททิญา เพ็ชรทูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
307
•
นางสาวสุนิสา รอดนิล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
308
•
นางสาวราตรี หนองหาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
309
•
นางสาวสร้อยฟ้า ศรีกิริยา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
310
•
นางพูลทรัพย์ นาคบาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
311
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
312
•
นางบุษกร ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
313
•
นายวินัย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
314
•
นางลอองดาว ไพฑูรย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
315
•
นายมานิจ วงษ์เจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
316
•
นางพรศรี ศรีบรรเทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
317
•
นางสาวสุมาลา แก้วขำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
318
นางเพียรพันธ์ นาครำไพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
319
•
นางสุณี ตันติอธิมงคล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
320
•
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
321
•
นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
322
•
นายอนนต์ ทองรอด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
323
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
324
นายสมศักดิ์ ใจชาญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
325
นางสาวรพีพร เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
326
•
นางสาวพรสุชา แอบเพ็ชร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
327
นางสาวบุศกรณ์ ทิพยศักดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
328
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
329
นางสาวเกษรินทร์ ปานมพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
330
นางสาวพีรณัฐ ทองประเทือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
331
•
นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
332
•
นางสาวดวงใจ วิจักษณ์ประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
333
•
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
334
•
นายประสิทธิ์ คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
335
•
นายประหยัด สัตตะเลิศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
336
•
นางสาววราภรณ์ จำปีเพ็ชร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
337
นายวิเชียร ศรีวรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
338
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนากานต์ สามเรืองศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
339
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
340
•
นางสาวเกตน์สิรี นิธาพรกุลพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
341
•
นายกฤษณ์พงศ์ บุญยวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
342
•
นายไพศาล ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
343
นางสาวสุภารัตน์ บริสุทธิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
344
•
นายสมจิตร ปั้นหลี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
345
•
นายวาสนะ แสงธำรง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
346
•
นางพัทธวรรณ กิจจา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
347
นายสมจิต คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
348
•
นางสาวกรรณิกา กล้ากสิกิจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
349
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุคนธา ทองกลัด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
350
•
นางสาวปรัชญาวดี เกียรตินอก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
351
นางสาวพีระกานต์ แสงสว่าง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
352
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
353
•
นายเขทรัช พึ่งสุศธา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
354
•
นายมงคล ยอดอ่อน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
355
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกานนิศา สำเภาน้อย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
356
•
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
357
นายอัธพล อานมณี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
358
•
นางจิราภา เขียวอุบล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
359
•
นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
360
•
นางสาวอาภรณ์ โตแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
361
•
นางชลธิชา พราวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
362
•
นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
363
•
นายดิเรก ธาราภูมิ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
364
•
นางงามนิต ก้อนทองคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
365
•
นางยศวดี สือพ้ฒธิมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
366
•
นางบุญทอง ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
367
•
นายพิเชษฐ์ ขุนทาระ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
368
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
369
•
นางสาวสมทรง พีรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
370
•
นางสาววารุณี พรหมเสน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
371
•
นางสาววัลลภา อยู่จันทร์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
372
•
นางสาวอุไร เจติยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
373
•
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
374
•
นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
375
•
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
376
•
นางสาวธิดา อินทร์ไร • เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
377
•
นายตฤณ ปัญญพนต์กุฬ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
378
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
379
•
นางสาวสุภาพร เบ็ญจมาคม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประชาสัมพันธ์
380
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
381
•
นายศุภชัย แย้มชัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
382
นายสมชาย บุตรสะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ