• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
301
•
นางสาวเกตน์สิรี นิธาพรกุลพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
302
•
นายกฤษณ์พงศ์ บุญยวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
303
•
นายไพศาล ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
304
นางสาวสุภารัตน์ บริสุทธิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
305
•
นายสมจิตร ปั้นหลี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
306
•
นางสาวกิติยวดี สาคร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
307
นางสาวรุ่งนภา เย็นภิรมย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
308
•
นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
309
•
นายวรพจน์ จันทร์ปรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
310
•
นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
311
•
นายพลพนธ์ ขุนวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
312
•
นางสาวปนัดดา วัชรวิทยานนท์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
313
•
นางศุลีพร คุ้มกลาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
314
•
นางสุวรรณี วังไพศาล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
315
•
นางบุษกร ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
316
•
นายวินัย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
317
•
นางลอองดาว ไพฑูรย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
318
•
นายดิเรก ธาราภูมิ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
319
•
นางงามนิต ก้อนทองคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
320
•
นางยศวดี สือพ้ฒธิมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
321
•
นางบุญทอง ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
322
•
นายพิเชษฐ์ ขุนทาระ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
323
•
นางสาวสมทรง พีรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
324
•
นางกุลดา อินทร์เพ็ญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
325
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุคนธา ทองกลัด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
326
•
นางสาวจุไรพร ผิวผ่อง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
327
•
นางสาวอัจฉรา โพธิ์แจ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
328
•
นางสาวบุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
329
•
นายกานต์ บุตรลพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
330
•
นางสาวน้ำเพชร ดีศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
331
•
นายอภิชาติ จุมพล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
332
•
นายสำเนา รัตนประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
333
•
นางปรียาภรณ์ ขาวพิพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
334
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนากานต์ สามเรืองศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
335
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
336
•
นางชลธิชา พราวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
337
•
นางปัณณ์ศจี สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
338
•
นางหทัยทิพย์ วิบูลย์ศิริรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
339
•
นายชัยชนะ สิทธิธูรณ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
340
•
นางกนกพร ขำจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
341
•
นางสาวผกาวัลย์ ศรีเปรม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
342
นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
343
นางสาวปาริชาติ ประมูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
344
•
นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
345
•
นายพิชัย แช่มเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
346
นางสาวสมคิด เพลียดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
347
•
นางสาวสร้อยฟ้า ศรีกิริยา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
348
•
นางพูลทรัพย์ นาคบาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
349
นางสาวสิริพร ศรีวิเศษ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
350
•
นางสาววราภรณ์ จำปีเพ็ชร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
351
•
นางสาวอาภรณ์ โตแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
352
นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
353
•
นางสาวนาถลัดดา ชมชาติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
354
•
นางชัชยา พ่วงเชย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
355
•
นางสาวศิวาลัย วงษ์บุญมีเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
356
•
นางณฐวรรณ์ ขุนอินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
357
นางสาวภิญญดา คำพวงวิจิตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
358
•
นายวุฒิศักดิ์ มิ่งโสดา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
359
•
นางสาวทัศนัย ศิริยุทธ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
360
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
361
•
นางสาววรินทร์ บุญมี • เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
362
•
นายกันตภณ นาคภพ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
363
•
นางสาวปิรัญญา ศรีนารอด • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
364
•
นางสาวกาญจนา ศรีสุข • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
365
•
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
366
นายกฤษณา เงินบำรุง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
367
•
นางสาวอดิษฐา สังข์ชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
368
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
369
นายณสรวง ผิวผ่อง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
370
•
นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
371
•
หม่อมหลวงศราธิวัฒน์ ชมพูนุท • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
372
•
นางสาวอุไร เจติยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ