• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 383 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
301
•
นางสาวกิติยวดี สาคร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
302
•
นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
303
•
นางสาวพัชรี กาทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
304
•
นางสาวน้ำผึ้ง ช้างเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
305
•
นางสาวนิลุมล มิ่งมูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
306
นางสาววัชราภรณ์ แก้วสมบัติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
307
นางสาวอุมาภรณ์ นาควงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
308
•
นางสาวประนอม กลับศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
309
•
นางสาวจารุนันท์ ฐิตะรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
310
•
นางสาวจันทนา จันทร์เขียว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
311
•
นางกนิษฐา พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
312
•
นายนิพนธ์ วงษ์เมฆินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
313
นางพรลินี ชัยรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
314
•
นางเรียม วงษ์นิ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
315
•
นางศิริกุล สุภิรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
316
•
นางปวีณา คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
317
นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
318
•
นางสาวนาถลัดดา ชมชาติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
319
•
นางปัณณ์ศจี สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
320
•
นางหทัยทิพย์ วิบูลย์ศิริรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
321
•
นางสาวสุมาลี ทิวาพรภานุกูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
322
•
นายชัยชนะ สิทธิธูรณ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
323
•
นางกนกพร ขำจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
324
•
นายวิจิตร คำองค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
325
•
นางกุลดา อินทร์เพ็ญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
326
Mr.Asim Baris Orses • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
327
•
นางสาวปุณศรี บ่อรุณพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
328
•
นางสาวกมลมารดา ดวงทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
329
•
นางสาวรุ่งนภา พุทธวงค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
330
•
นางสาวจุไรพร ผิวผ่อง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
331
•
นางสาวอัจฉรา โพธิ์แจ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
332
•
นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
333
•
นายโอมาร์ อินทรชูเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
334
•
สุนิสา เคหะวัน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
335
•
นายโกมล นันทโกมล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
336
•
นางสาวเพชรจรัส ชื่นเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
337
•
นายปริตต์ ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
338
•
นายวิทยา ธนะสูตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
339
•
สุภาพร กุศลงาม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
340
•
นายสง่า ทิพหมึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
341
•
นายมงคล เฉลิมสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
342
•
นายธรรมรัตน์ วงษ์จันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
343
•
นางสาวสุนิสา สุพรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
344
•
นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
345
•
นางชัชยา พ่วงเชย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
346
•
นางสาวศิวาลัย วงษ์บุญมีเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
347
•
นางณฐวรรณ์ ขุนอินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
348
นางสาวภิญญดา คำพวงวิจิตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
349
•
นายณัฐกฤต ภูทวี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
350
•
นายวุฒิศักดิ์ มิ่งโสดา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
351
นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
352
•
นางสาวรติการ ปันทา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
353
•
นางสาวผกาวัลย์ ศรีเปรม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
354
นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
355
•
นายศุภวิชญ์ ตามถิ่นไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
356
•
นางสาวณัฐนิดา อำรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
357
•
นางสาวบุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
358
•
นายกานต์ บุตรลพ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
359
•
นางสาวน้ำเพชร ดีศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
360
•
นางสาววาสนา อาจสาริกิจ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
361
นางสาวรุ่งนภา เย็นภิรมย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
362
•
นางสาวณัฐนิชา ภู่ระโหง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
363
นายพัทธพล ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
364
•
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรสร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
365
•
นางสาวหัสญา ผูกพันธ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
366
•
นายจรูญ เกตุทับทิม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
367
•
นางโชติกา พัฒนศิริ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
368
นางสาวสิริกุล จรูญพัฒนพงศ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
369
นายสิงหา ทั่งหิรัญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
370
•
นางสาววราภรณ์ วงบุตดี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
371
•
นางสาวทัศนัย ศิริยุทธ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
372
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
373
•
หม่อมหลวงศราธิวัฒน์ ชมพูนุท • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
374
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
375
•
นางสาวสุภาพร เบ็ญจมาคม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประชาสัมพันธ์
376
•
นายสาธิต พงษ์มุกดา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
377
•
นางสาววัลลภา อยู่จันทร์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
378
นายสมชาย บุตรสะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
379
นายณสรวง ผิวผ่อง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
380
•
นายโชคชัย ขจรกสิรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานปกครอง
381
นายกฤษณา เงินบำรุง • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
382
•
นางสาวอุไร เจติยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
383
•
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
384
•
นายกันตภณ นาคภพ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ