• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 381 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
301
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุคนธา ทองกลัด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
302
•
นางสาวปรัชญาวดี เกียรตินอก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
303
นางสาวพีระกานต์ แสงสว่าง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
304
•
นางสาวอลิศสา แก้วนิลกุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
305
•
นายเขทรัช พึ่งสุศธา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
306
•
นายมงคล ยอดอ่อน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
307
•
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกานนิศา สำเภาน้อย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
308
•
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
309
นายอัธพล อานมณี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
310
•
นางจิราภา เขียวอุบล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
311
•
นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
312
•
นางสาวอาภรณ์ โตแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
313
•
นางชลธิชา พราวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
314
•
นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
315
•
นายดิเรก ธาราภูมิ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
316
•
นางงามนิต ก้อนทองคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
317
•
นางยศวดี สือพ้ฒธิมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
318
•
นางบุญทอง ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
319
•
นายพิเชษฐ์ ขุนทาระ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
320
•
นายไพโรจน์ ขำจร • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
• ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
321
•
นางสาวสมทรง พีรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
322
นางสาวดวงฤทัย เนียมรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
323
นางสาวปนัดดา บุญเกิด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
324
•
นางสาวพัชรี กาทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
325
•
นางสาวน้ำผึ้ง ช้างเนียม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
326
•
นางสาวนิลุมล มิ่งมูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
327
นางสาววัชราภรณ์ แก้วสมบัติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
328
นางสาวอุมาภรณ์ นาควงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
329
•
นางสาวประนอม กลับศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
330
•
นางสาวจารุนันท์ ฐิตะรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
331
•
นางสาวจันทนา จันทร์เขียว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
332
•
นางกนิษฐา พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
333
•
นายนิพนธ์ วงษ์เมฆินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
334
นางพรลินี ชัยรัตน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
335
•
นางเรียม วงษ์นิ่ม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
336
•
นางศิริกุล สุภิรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
337
•
นางปวีณา คีรีทศ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
338
นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
339
•
นางสาวนาถลัดดา ชมชาติ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
340
•
นางปัณณ์ศจี สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
341
•
นางหทัยทิพย์ วิบูลย์ศิริรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
342
•
นางสาวสุมาลี ทิวาพรภานุกูล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
343
•
นายชัยชนะ สิทธิธูรณ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
344
•
นางกนกพร ขำจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
345
•
นายวิจิตร คำองค์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
346
•
นางกุลดา อินทร์เพ็ญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
347
Liu Jia • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
348
•
MissZhang Jiayue • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
349
•
นางสาวกิติยวดี สาคร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
350
•
นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
351
•
นางสาวอภิชญา พูลทรัพย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
352
•
นายโอมาร์ อินทรชูเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
353
•
สุนิสา เคหะวัน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
354
•
นายโกมล นันทโกมล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
355
•
นางสาวเพชรจรัส ชื่นเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
356
•
นายปริตต์ ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
357
•
นายวิทยา ธนะสูตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
358
•
สุภาพร กุศลงาม • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
359
•
นายสง่า ทิพหมึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
360
•
นายมงคล เฉลิมสุข • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
361
•
นายธรรมรัตน์ วงษ์จันทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
362
•
นางสาวสุนิสา สุพรรณ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
363
•
นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
364
•
นางชัชยา พ่วงเชย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
365
•
นางสาวศิวาลัย วงษ์บุญมีเดช • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
366
•
นางณฐวรรณ์ ขุนอินทร์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
367
นางสาวภิญญดา คำพวงวิจิตร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
368
•
นายณัฐกฤต ภูทวี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
369
•
นายวุฒิศักดิ์ มิ่งโสดา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
370
•
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
371
•
นางอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
372
•
นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
373
•
นางสาวธิดา อินทร์ไร • เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
374
•
นายตฤณ ปัญญพนต์กุฬ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
375
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
376
•
นางสาวสุภาพร เบ็ญจมาคม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานประชาสัมพันธ์
377
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
378
•
นายศุภชัย แย้มชัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
379
นายสมชาย บุตรสะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
380
•
นางสาววารุณี พรหมเสน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
381
•
นางสาววัลลภา อยู่จันทร์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
382
•
นางสาวอุไร เจติยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ