• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 371 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
301
•
นางสุณี ตันติอธิมงคล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
302
•
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
303
•
นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
304
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
305
•
นายวาสนะ แสงธำรง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
306
•
นางพัทธวรรณ กิจจา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
307
นายสมจิต คุ้มกล่ำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
308
•
นางสาวสโรชินี จำปาขาว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
309
•
นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
310
นางสาวพีระกานต์ แสงสว่าง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
311
•
นายเขทรัช พึ่งสุศธา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
312
•
นายมงคล ยอดอ่อน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
313
•
สุนิสา เคหะวัน • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
314
•
นายโกมล นันทโกมล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
315
•
นางสาวเพชรจรัส ชื่นเจริญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
316
•
นางสาวณัฐนิชา ภู่ระโหง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
317
นายพัทธพล ฟุ้งจันทึก • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
318
นางสุทิน สุพรรณสาร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
319
นางลำพอง แตงไทย • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
320
•
นางลำใย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
321
•
นางปราณี ทองเพ็ง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
322
•
นางสาวเกตน์สิรี นิธาพรกุลพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
323
•
นายกฤษณ์พงศ์ บุญยวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
324
•
นายไพศาล ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
325
นางสาวสุภารัตน์ บริสุทธิ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
326
•
นายสมจิตร ปั้นหลี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
327
•
นายวัลลภ แว่นแก้ว • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
328
นางสาวรพีพร เพ็งผจญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
329
นางสาวปนัดดา บุญเกิด • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
330
•
นางสาวพัชรี กาทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
331
นางสาวรุ่งนภา เย็นภิรมย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
332
•
นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
333
•
นายวรพจน์ จันทร์ปรุง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
334
•
นางสุวลักษณ์ มีประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
335
•
นายพลพนธ์ ขุนวงษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
336
•
นางสาวปนัดดา วัชรวิทยานนท์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
337
•
นางศุลีพร คุ้มกลาง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
338
•
นางสุวรรณี วังไพศาล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
339
•
นางบุษกร ไวเหาะ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
340
•
นายวินัย นิลทอง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
341
•
นางลอองดาว ไพฑูรย์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
342
•
นายดิเรก ธาราภูมิ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
343
•
นางงามนิต ก้อนทองคำ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
344
•
นางยศวดี สือพ้ฒธิมา • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
345
•
นางบุญทอง ฉกามาพจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
346
•
นายพิเชษฐ์ ขุนทาระ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
347
•
นางสาวสมทรง พีรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
348
•
นางกุลดา อินทร์เพ็ญ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
349
•
นางสาวกิติยวดี สาคร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
350
•
นายอภิชาติ จุมพล • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
351
•
นายสำเนา รัตนประเสริฐ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
352
•
นางปรียาภรณ์ ขาวพิพัฒน์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
353
ว่าที่ ร.ต.หญิงชนากานต์ สามเรืองศรี • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
354
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
355
•
นางชลธิชา พราวแดง • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
356
•
นางปัณณ์ศจี สุวรรณพฤกษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก เกษียณ
357
•
นางหทัยทิพย์ วิบูลย์ศิริรักษ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
358
•
นายชัยชนะ สิทธิธูรณ์ • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ย้าย
359
•
นางกนกพร ขำจร • ย้าย / เกษียณ / ลาออก ลาออก
360
•
นางสาวอุไร เจติยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
361
•
นายกันตภณ นาคภพ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูปกครองแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
362
•
นายพงศ์เดช ยอดพยุง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
363
•
นางสาวปิรัญญา ศรีนารอด • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
364
•
นางสาวชลดา นิลรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานบุคลากร
365
•
นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
• ครูประจำกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
366
ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
367
นายณสรวง ผิวผ่อง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
368
•
นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
369
•
นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา • เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
370
•
หม่อมหลวงศราธิวัฒน์ ชมพูนุท • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
371
•
นายโชคชัย ขจรกสิรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำฝ่าย งานปกครอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ